BOREALIS AG, Vienna, Austria - Overhaul works on Borealis Polyolefine PP5 Plant facility.